1995 Yılı Vakıf Senedi

Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı Senedi

Resmi Gazete Yayın Tarihi: 19 Mart 1995

Madde 1: Bu vakıf senedinin altında isim, unvan ve adresleri ile imzaları bulunan gerçek ve tüzel kişiler tarafından “Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı” kurulmuştur. İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

Vakfın Merkezi

Madde 2: Vakfın Merkezi Zonguldak ili olup, adresi “Çakmak İş Hanı, Kat-3, No.45, Zonguldak”tır. Vakıf Yönetim Kurulu kararı ve yetkili makamların izni ile şube ve temsilcilik açabilir. Vakıf merkezin değişmesi vakıf senedinin değişmesini gerektirmez.

Vakfın Amacı

Madde 3: Zonguldak Kültür ve eğitim Vakfı, Demokratik ve Laik Türkiye Cumhuriyeti’ne, Atatürk İlkeleri’ne bağlı kalarak:
* Kimsesizliği ve parasızlığı nedeniyle, kendi başına okuma olanağı bulamayan, ahlaklı, çalışkan öğrencilerin okumalarına yardımcı olmak,
* Öğrencilere ve eğitimcilere yurt içi ve yurt dışı burs, maddi yardım, yurt sağlamak,
* Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim ve öğretim hizmetlerine ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, eğitim tesisleri kurmak,
* Başarılı öğretmen ve öğrencilere teşvik ödülleri vermek,
* Vakfın amacına uygun faaliyetler yapan diğer kuruluşlarla birlikte çalışmalar yapmak,
* Ülkemizin ve halkımızın sosyal ve kültürel gelişmesine katkıda bulunmak için çalışmalar yapmak,

* Çağdaş eğitim yöntemlerinin araştırılması, uygulanması, yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmak,* Eğitim ve kültür düzeyini geliştirmek için kurslar düzenlemek, dershane açmak, seminerler ve sempozyumlar düzenlemek,* Eğitimde modern teknolojinin kullanılmasına ön ayak olmak üzere geliştirme kursları açmak; bu konuda milli eğitim kurumlarına ve istekli kişilere yardımcı olmak; modern eğitim yöntemlerinin yaygınlaşmasında insan altyapısının geliştirilmesine katkıda bulunmak,
* Vakfın üye tabanının yaygınlaşmasını sağlamak için, topluma verdiği hizmetlerde vakıf üyelerine yararlanma kolaylığı, maddi kolaylıklar sağlamak,
* Sportif faaliyetlere destek vermek, kurslar açmak.

Vakfın Amacını Gerçekleştirmek İçin Yapabileceği Tasarruflar

Madde 4:
* Üye kaydeder (en az iki kurucu üyenin tanıtımıyla)
* Geniş anlamda Atatürk İlkeleri’ne bağlı kalarak, eğitimle ilgili bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapar; toplantılar düzenleyerek, bu faaliyetlerin uygulanmasını destekler. Belirtilen amaca yönelik olarak yayınlar yapar.
* Kanuni sınırlamalar müstesna, miktar ve değeri sınırlanmış olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve mülke ve mal varlığına, bağış vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yolu ile veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olmaya, kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini veya karlarını tahvil ve sarfa, vakfın mal varlığına dair bir veya birden fazla gayrimenkulünü veya gelirlerini bir veya birçok defa yatırımda kullanmaya, vakfın amacına aykırı olmamak ve o amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydıyla vaki bağış veya vasiyet veya çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa harcamaya yerli ve yabancı bir veya birden fazla şirketin hisse senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden veya mevcut veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakını ve bilcümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponlarını almaya, satmaya, gelirlerini tahsil ve sarfa, Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olarak kurulan Vakıflar Hakkında Tüzüğe uygun olarak vakfın amacına benzer olarak faaliyette bulunan yerli ve yabancı vakıflarla işbirliği yapmaya, yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımın temini için onlarla anlaşmalar akdetmeye, amacına harcayacağı gelirleri arttırmak için para mevcutlarıyla veya vakfın mal varlığına dahil kıymetlerle bir şirkete katılmaya, katılma paylarına isabet eden temettü veya kar hisselerini sarfa;
* Gayri menkullerini intifa, sükna gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya;
* Mevcut veya vücut bulacak gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için taşınır, taşınmaz malların rehini dahil her türlü teminatları almaya, muteber banka kefaletlerini kabule;
* Vakfın gayelerini gerçekleştirmek amacıyla gereğinde ödünç almaya, taşınır veya taşınmaz malları rehin göstermeye ve sair teminat iradesine;
* Amacına uygun şartlı bağışlar kabule;
* Vakfın amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve gerekli görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icraya Medeni Kanun’un 46. Maddesinde belirtildiği üzere Vakıf Yönetim Kurulu izinli ve yetkilidir.
* Ancak, Vakıf Yönetim Kurulu bu yetkilerini ve gelirlerini 903 sayılı kanunla yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

Vakfın Mal Varlığı ve Gelirleri

Madde 5:
Vakfın kuruluş mal varlığı, kurucular ve kurucu üye olarak kabul edilenler tarafından vakfa tahsis edilmiş olan üç yüz milyon (300,000,000) TL. dir.

Vakıf bu ilk kuruluş varlığına ilave olarak Kurucular Kurulu’nca belirlenecek miktarlarda, kurucu üyeliğe yeni kabul edileceklerden giriş ödentisi ve aylık aidatlar alır. Gerek yurt içinde, gerekse yurt dışından her türlü mal ve hakları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını bağış, vasiyet veya başka suretlerle temellük edebilir. İntifa, sükna veya mülkiyetin gayri ayni haklara sahip olabilir veya bu hakları herhangi bir hukuki yolla edinebilir.
Vakfın Organları

Madde 6:
* Kurucular Kurulu
* Mütevelli Heyet
* Yönetim Kurulu
* Vakıf Genel Müdürlüğü
* Vakıf Denetleme Kurulu

Kurucular Kurulu

Madde 7: Kurucular Kurulu şu şekilde teşekkül eder:

* Vakıf senedinde kurucu üye olarak kabul edilenler,
* Vakıf kurulduktan sonra Kurucular Kurulu’nda yer alma başvurusu kabul edilen tüzel kişiler,
* Vakıf kurulduktan sonra Kurucular Kurulu üyeliğine kabul edilenler,
* Vakfın kuruluş aşamasında en az bir milyon (1,000,000) TL. ile maddi katkıda bulunanlar.

Kurucular Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 8:
* Mütevelli Heyetini seçmek,
* İlk genel kurula kadar gerekli işlemleri yapmak,
* Yönetim kurulu tarafından Kurucular Kurulu üyeliğine teklif edilenlerin üyeliğe kabul edilip edilmeyeceğine karar vermek,
* Üyelik için öngörülen giriş ödentisi ve aylık aidat miktarını belirlemek,
* Yönetim Kurulu veya Mütevelli Heyetinin teklif ettikleri üyelerin üyeliklerinin sona erdirilmesine karar vermek,
* Vakfın çalışmaları ile ilgili tavsiyelerde bulunmak,

Kurucular Kurulunun Toplanması

Madde 9: Kurucular Kurulu iki yılda bir Eylül ayı içinde toplanır. Mütevelli Heyet gereli hallerde Kurucular Kurulu’nu oy çokluğu ile olağanüstü toplantıya çağırabilir. Kurucular Kurulunun 1/5 üyesinin Yönetim Kuruluna başvurması halinde, Kurucular Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Kurucular Kurulu, üyelerinden en az yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Birinci toplantıda yarıdan fazla üyenin bulunması sağlanamamış ise, en az bir hafta içinde yapılacak ikinci toplantıda bu nisap aranmaz. Bu husus ve ikinci toplantı tarihi birinci toplantıya ait ilan ve üyelere gönderilecek yazıda bildirilir.
Kararlar

Madde 10: Kurucular Kurulu’nca bir başkan, bir başkan yardımcısı, iki divan katibi seçilir. Katipler görüşülen hususları tespit ederler. Alınan kararlar zapta geçirilir. Altları başkanlık divanı ve üyeler tarafından imzalanır. Kurcular Kurulunda kararlar mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Her üyenin tek oy hakkı vardır.
Mütevelli Heyeti

Madde 11: Mütevelli Heyeti oluşturanlar şunlardır:
* Kurucular Kurulunun vakfın kuruluşunu müteakip yapacakları ilk kurucular kurulu toplantısında seçerek atadıkları 21 (yirmi bir) kişi,
* Vakfa olağanüstü hizmetleri nedeniyle maddi ve manevi katkıda bulunanların Yönetim Kurulunun teklifiyle Kurucular Kurulunca kabul edilenler.

Mütevelli Heyetin Görev ve Yetkileri

Madde 12:

* 7 (yedi) asil 7 (yedi) yedek üyeden oluşacak Yönetim Kurulunu seçmek,
* Yönetim Kurulunca her yılın sonunda düzenlenen çalışma raporu ile bilanço, gelir ve gider hesaplarını incelemek, onaylamak, Yönetim Kurulunu ibra etmek,
* Denetleme Kurul raporlarını incelemek ve ibra etmek,
* Vakfın amacına uygun yeterli çalışma yapmayan yönetim kurulu üyelerini görevden almak ve yerine yenilerini seçmek,
* Vakıf çalışmalarını yönlendirici ilke kararları almak,
* Vakfın amacını gerçekleştirmek için gerekli çalışma çabalarını programa alıp yürütülmesini istemek, denetlemek.

Mütevelli Heyetin Görev Süresi

Madde 13: Kurucular tarafından atanmış bulunan mütevelli heyet üyelerinin üçte biri (1/3), Kurucular Kurulunun Eylül ayında iki yılda bir yapacağı toplantıda yenilenir. Yapılacak ilk iki seçimde yenilenecek üyeler kura ile tespit olunur. Üçüncü seçimde, sonraya kalan üçte bir üye yenilenir. Müteakip seçimlerde üçte bir yenileme devam olunur.

Mütevelli Heyet üyelerinden en az beş üyenin ölüm, istifa veya başka nedenlerle görevleri son bulmuş veya ayrılmışlarsa, Mütevelli Heyet Başkanının çağrısı ile Kurucular Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılarak yerlerine yeni üye seçimi yapılır.
Mütevelli Heyetin Çalışma Düzeni

Madde 14: Mütevelli Heyet, ilk toplantısında gizli oyla iki yıllık görev süresi için bir başkan, bir başkan vekili seçer. Mütevelli Heyet üç (3) ayda bir toplanır. Başkan, heyeti her zaman toplantıya çağırabilir. Mütevelli Heyet üçte bir (1/3) üyesinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Denetleme Kurulunun yazılı başvurusu halinde, Mütevelli Heyet üyelerinin üçte birinin (1/3) başvurusu üzerine, Mütevelli Heyet başvuruyu müteakip bir ay içinde olağanüstü toplanır. Toplantı gündemi ve tarihi, toplantı gününden en az 15 gün önce Mütevelli Heyet üyelerine duyurulur. Mütevelli Heyet, üye yarı sayısının bir fazlası ile toplanır. Karar oy çokluğu ile alınır.
Yönetim Kurulu

Madde 15: Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyet tarafından kendi seçiminin yapıldığı ayı izleyen ay içinde, kendi arasından veya dışarıdan seçeceği 7 (yedi) üyeden oluşur. 7 (yedi) tane de yedek üye seçilir. Yönetim Kurulunun görev süresi 2 (iki) yıldır.

Yönetim Kurulu üyeleri, Mütevelli Heyet tarafından Kurucular Kurulu üyeleri arasından (Mütevelli Heyet Başkanı ve Başkan Yardımcısı hariç, diğer üyeler arasından) ya da bir kişiden fazla olmamak üzere dışarıdan gizli oyla seçilir.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Temsil

Madde 16: Yönetim Kurulu üyeleri, kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Yönetim kurulu Başkanı vakfı temsil eder. İkinci Başkan-Başkan Yardımcısı- Başkanın bulunmadığı zamanlarda yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder. Gerekirse, İkinci Başkana Yönetim Kurulu tarafından temsil yetkisi verilir. Yönetim Kurulu, Birinci Başkana veya Vakıf Genel Müdürüne Vakıf adına tasarruf yapma yetkisi verebilir.
Toplantı ve Kararlar

Madde 17: Vakıf Yönetim Kurulu en az ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı gerektiğinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, İkinci Başkan ve bir üyenin çağrısı üzerine toplanabilir. Toplantılara, Yönetim Kurulunca kabul edilen bir özrü olmaksızın üst üste dört defa katılmayan üyeler yönetim kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır. Yerlerine yeder üye alınır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Kararlar noterlikten tasdikli Yönetim Kurulu Karar Defterine geçirilir. Yönetim Kurulu üyeleri tarafından altları imzalanır.

Yönetim Kurulunca, toplantı olmadığı zamanlarda vakıf işleriyle ilgili kararlar alıp yürütmek üzere Başkan, İkinci Başkan veya üyelerden biri ile Genel Müdürden meydana gelecek üç kişilik bir İcra Kurulu kurulabilir. Bu kurulun hangi hallerde ve konularda karar alıp yürüteceği Yönetim Kurulunca tespit edilir.
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 18: Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

* Vakfın gayesinin gerçekleşmesi için faydalı olan her türlü tedbirleri almak,
* Vakıf çalışmalarının gerektirdiği harcamaları yapmak ve ödeme usullerini tesbit etmek,
* Her türlü menkul ve gayri menkul mallar ile paraları, nakdi değeri olan hakları, hisse ve alacak senetlerini ve benzeri kıymetli evrakı ve intifa, sükna veya mülkiyetin gayri ayni hakları bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını hibe, vasiyet veya ölüme bağlı diğer tasarruf yoluyla yahut satın alma veya kiralama suretiyle temellük veya tasarruf etmek ve bu suretle iktisap olunan emvalin vakıf mülkiyetine geçirilmesi için gerekli ferağları kabul etmek ve sair her türlü özel veya resmi işleri yapmak.
* Vakfın gayesinin gerçekleştirilmesi için vakıf mal varlığının nasıl ve ne zaman ve ne ölçüde kullanılacağı hakkında karar almak ve bu sebeple vakfın mallarından tasarruf etmek suretiyle ilgili mevzuat gelirlerini tahsile ve sarfa yetkili bulunmak ve gayri menkuller için tapu dairelerinde gerekli takrirleri vermek.
* Vakıf işlerinde çalıştırılacak Vakıf Genel Müdürü ve ihtiyaç duyulacak diğer personelin tayini ile görev ve yetkilerini, sorumluluklarını, bu personel verilecek ücretleri tespit etmek, lazım görülen hallerde bunların vakıfla ilişkisini kesmek (Bu personelin görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulunca hazırlanacak bir talimatla belirtilir).
* Vakfın bütçe ve bilançoları ile gelir gider cetvelini ve faaliyet raporlarını hazırlamak,
* Usulüne göre karar, muhasebe, demirbaş eşya, gayrimenkul eşya defterini tutmak,
* Kurucular Kurulu ve Mütevelli Heyetine hesap vermek,
* Vakıf senedinde yapılacak değişikliklerin hazırlığını yapıp Kurucular Kuruluna sunmak.
* Kurucular Kurulunun karar ve tavsiyelerinden mümkün olanları yerine getirmek.
* Vakfa maddi ve manevi yardımı dokunanlardan lüzumlu gördüklerinin üyeliklerini Kurucular Kuruluna teklif etmek,
* Vakfın kuracağı tesisler için lüzumlu talimat ve yönetmelikler hazırlamak, yürürlüğe koymak ve hükümleri yürütmek.

Vekil Tayin Etme

Madde 19: Yönetim Kurulu, gerektiğinde vakfa ait bir veya birçok işin görülmesi ve vakfa yapılacak şartlı veya şartsız bağışların kabulü için, kendi üyelerinden veya dışarıdan birini veya birkaçını temsilci veya vekil olarak tayin edebilir.
Denetim Kurulu

Madde 20: Denetim Kurulu, Kurucular Kurulu adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu, Kurucular Kurulunun kendi içinden veya dışarıdan iki yıl için seçeceği üç kişiden oluşur. Ayrıca iki yedek denetçi seçilir.

Süresi biten denetçi veya yedekleri yeniden seçilebilir. Denetçilerin görevlerinden ayrılmaları halinde, yerlerine yedek denetçiler alınır. Denetim Kurulu, vakfın tüm evrak, defter, hesap ve belgelerini inceler ve denetler. Hesap dönemi itibarıyla düzenlenecek rapor, Kurucular Kurulu toplantısından en geç 15 gün önce, Kurucular Kurulu üyelerine gönderilmek üzere Yönetim Kuruluna verilir.
Vakfın Genel Müdürlüğü

Madde 21:
Vakfın organlarından biri de Vakıf Genel Müdürlüğüdür. Vakıf Genel Müdürü, yönetim kurulu üyeleri arasından veya dışarıdan, Yönetim Kurulunca tayin edilir. Genel Müdür, Yönetim Kurulunca verilen kararları uygular ve Yönetim Kurulunca verilen diğer işleri yürütür. Yönetim Kurulunca ihtiyaca göre yeteri kadar genel müdür yardımcısı, şube müdürü ve diğer personel görevlendirilir.
Vakıf Gelirlerinin Tahsis ve Sarf Edileceği Yerler

Madde 22: Vakıf yönetimince yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin yüzde yirmisi, idame masrafları ile ihtiyatlara ve vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlara; kalan yüzde sekseni ise, vakıf amaçlarına ayrılacak ve harcanacaktır.

Vakıfça kurulacak eğitim tesislerinden en az yüzde on kapasite, yetenekli ancak, maddi imkandan yoksun öğrencilere tahsis edilecektir.
Vakfa İfa Edilecek Hizmetlerin Karşılığı

Madde 23: Vakfın Kurucular Kurulu, Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruluna seçilenlerden ifa edecekleri hizmetler fahri olacaktır. Ancak, vakıf için yapacakları seyahat ve masrafları vakıfça karşılanacaktır.
Hesap Dönemi

Madde 24: Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır.

Madde 25:
Bankalarda hesap açmada ve kapamada, para çekmede, Yönetim Kurulunca görevlendirilecek iki kişinin imzası bulunur.
Vakıf Senedinde Yapılacak Değişiklik

Madde 26:
Vakfı senedi ihtiyaca göre değiştirilebilir. Bunun için Yönetim Kurulunun teklifi ve Kurucular Kurulunun kararı şarttır. Kurucular Kurulu üyelerinin en az beşte birinin teklifi halinde de Kurucular Kurulununun kararı ile senettte değişiklik yapılabilir.
Vakfın Sona Ermesi

Madde 27:
Vakfın herhangi bir sebeple feshi gerektiği taktirde, feshe Yönetim Kurulunun teklifi ile Kurucular Kurulu karar verir. Feshi halinde, vakfa ait mallar aynı amaca yönelik diğer bir vakfa veya bir resmi kuruma devredilir.
Vakfın Kurucuları

Madde 28: Vakfın kurucuları aşağıda gösterilmiştir:

* Kaya YABANSU
* Zeki ÇOLAKOĞLU
* Enver KARAÇAM
* Asım KARA
* Nevzat ÜNLÜ
* Avni ÖZERKAN
* Mehmet ÇEBİ
* Sevinç KARAKUŞ
* Aziz DEMİR
* Jale YABANSU
* Runerm ERENLER
* Fevzi ENGİN
* Aydın KASAPOĞLU
* Zeki ARSLAN
* Hasan KAHRAMAN
* Emine ERCAN
* Orhan KÖROĞLU
* Çetin ALPDÜNDAR
* Ahmet ÖZTÜRK
* Selim ÖZTÜRK
* Ali AR
* Vedat DİDARİ
* Ayşe OCAKÇI

Geçici Maddeler:

Geçici Madde 1: Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı’nın ilk geçici Yönetim Kurulu aşağıda isimleri bulunan kişilerden oluşmuştur:

* Kaya YABANSU
* Zeki ÇOLAKOĞLU
* Enver KARAÇAM
* Aziz DEMİR
* Sevinç KARAKUŞ
* Fevzi ENGİN
* Zeki ARSLAN

Geçici Yönetim Kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Kurucular Kurulunu toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkilerini haizdir.

Geçici Madde 2:
Bu vakfın tescili için gerekli her çeşit işlemleri yapmak üzere Av. Zeki ÇOLAKOĞLU ve Av. Ahmet ORHAN yetkili kılınmıştır.