2011 Yılı Vakıf Senedi

Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı Senedi

 

Madde 1: Bu vakıf senedinin altında ad, unvan, adres ve imzaları bulunan gerçek ve tüzel kişiler tarafından “Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı” kurulmuştur. İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

 

Vakfın Merkezi

Madde 2: Vakfın Merkezi Zonguldak ili olup, adresi “Mithatpaşa Mh. Doğramacı Sk. Bayram Erdem İşhanı Kat:3”tür. Vakıf, Yönetim Kurulu kararı ve yetkili makamların izni ile şube ve temsilcilik açabilir.

 

Vakfın Amacı

Madde 3: Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı, Demokratik ve Laik Türkiye Cumhuriyeti’ne, Atatürk İlkeleri’ne bağlı kalarak:

* Kimsesizliği ve parasızlığı nedeniyle, kendi başına okuma olanağı bulamayan, ahlaklı, çalışkan öğrencilerin okumalarına yardımcı olmak,

* Öğrencilere ve eğitimcilere yurt içi ve yurt dışı burs, maddi yardım, yurt sağlamak,

* Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim ve öğretim hizmetlerine ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, eğitim tesisleri kurmak,

* Başarılı öğretmen ve öğrencilere özendirme ödülleri vermek,

* Vakfın amacına uygun faaliyetlerde bulunan diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmalar yapmak,

* Ülkemizin ve halkımızın sosyal ve kültürel gelişmesine katkıda bulunmak için çalışmalar yapmak,

* Çağdaş eğitim yöntemlerinin araştırılması, uygulanması, yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmak,

* Eğitim ve kültür düzeyini geliştirmek için kurslar düzenlemek, dershane açmak, seminer ve sempozyumlar düzenlemek,

* Eğitimde modern teknolojinin kullanılmasına ön ayak olmak üzere geliştirme kursları açmak; bu konuda Milli Eğitim kurumlarına ve istekli kişilere yardımcı olmak; modern eğitim yöntemlerinin yaygınlaşmasında insan altyapısının geliştirilmesine katkıda bulunmak,

* Vakfın üye tabanının yaygınlaşmasını sağlamak için, topluma verdiği hizmetlerde vakıf üyelerine yararlanma kolaylığı, maddi kolaylıklar sağlamak,

* Sanatın çeşitli alanlarında kurslar, vb. eğitim faaliyetleri düzenlemek, sergi, temsil, konser gibi sanatsal organizasyonlar gerçekleştirmek,

* Kent kültürünün ve kimliğinin korumasına yönelik çalışmalar yapmak, adı Zonguldak ile bütünleşmiş kişilerin anısını yaşatmak üzere çalışmalarda bulunmak,

* Her türlü bilimsel çabayı desteklemek, bu alanda çalışmalar yürüten kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

* Sportif faaliyetlere destek vermek, kurslar açmak.

Vakfın Amacını Gerçekleştirmek İçin Yapabileceği Tasarruflar

Madde 4:

* Üye kaydeder (en az iki kurucu üyenin tanıtımıyla)

* Geniş anlamda Atatürk İlkeleri’ne bağlı kalarak, eğitimle ilgili bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapar. Toplantılar düzenler ve bu faaliyetlerin uygulanmasını destekler. Belirtilen amaca yönelik olarak yayınlar yapar.

* Vakıf amacına ulaşmak için yasalarda belirtilen sınırlamalar göz önünde bulundurularak, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurtdışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48 inci maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

Vakfın Mal Varlığı ve Gelirleri

Madde  5:Vakfın kuruluş mal varlığı, kurucular ve Genel Kurul üyesi olarak kabul edilenler tarafından vakfa tahsis edilmiş olan üç yüz milyon (300.000.000) TL’dir.

Vakıf bu ilk kuruluş varlığına ilave olarak Genel Kurul’ca belirlenecek miktarlarda, üyeliğe yeni kabul edileceklerden giriş ödentisi ve aylık aidatlar alır. Gerek yurt içinde, gerekse yurt dışından her türlü mal ve hakları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını bağış, vasiyet veya başka suretlerle temellük edebilir. İntifa, sükna veya mülkiyetin gayri ayni haklara sahip olabilir veya bu hakları herhangi bir hukuki yolla edinebilir.

 

Madde 6:
* Genel Kurul

* Mütevelli Heyet

* Yönetim Kurulu

* Denetleme Kurulu

 

Genel Kurul

Madde 7: Genel Kurul şu şekilde teşekkül eder:

* Vakıf senedinde kurucu üye olarak kabul edilenler,

* Vakıf kurulduktan sonra Genel Kurul’da yer alma başvurusu kabul edilen tüzel kişiler,

* Vakıf kurulduktan sonra Genel Kurul üyeliğine kabul edilenler,

* Vakfın kuruluş aşamasında en az 1.000.000 TL ile maddi katkıda bulunanlar.

Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri

Madde 8:

* Yönetim Kurulu’nun idari, mali ve diğer faaliyetlerine ilişkin raporlarını görüşüp incelemek ve ibra etmek,

* Denetleme Kurulu raporunu görüşüp incelemek ve ibra etmek,

* Mütevelli Heyeti’ni seçmek,

* Üyelik için öngörülen giriş ödentisi ve aylık aidat miktarını belirlemek,

* Yönetim Kurulu veya Mütevelli Heyeti’nin teklif ettikleri üyelerin üyeliklerinin sona erdirilmesine (istifa ve ölümler hariç) karar vermek,

* Vakfın çalışmaları ile ilgili tavsiyelerde bulunmak,

Genel Kurul’un Toplanması

Madde 9: Genel Kurul iki yılda bir Ocak ya da Şubat ayı içinde olağan olarak toplanır. Bunun dışında, Mütevelli Heyet üyelerinin oy çokluğu ile, Genel Kurul üyelerin 1/5’inin Yönetim Kurulu’na başvurması suretiyle Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağırılabilir.

Genel Kurul, üyelerinden en az yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Birinci toplantıda bu sayı bulunmamış ise, en az bir hafta sonra yapılacak ikinci toplantı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olmamak kaydıyla yapılır. Bu husus ve ikinci toplantı tarihi birinci toplantıya ait ilanda ve üyelere gönderilecek davet yazısında bildirilir.

 

Kararlar ve Seçimler

Madde 10: Genel Kurul’ca bir başkan, bir başkan yardımcısı, iki yazman üyeden oluşan Divan Kurulu seçilir. Yazman üyeler görüşülen hususları ve alınan kararları tutanağa geçirirler. Tutanak Divan Kurulu’nun tüm üyeleri tarafından imzalanır. Genel Kurul’da kararlar mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Her üyenin tek oy hakkı vardır.

Genel Kurul, Mütevelli Heyeti ve Denetleme Kurulu üyelerini kendi üyeleri arasından seçer. Seçimler gizli oy, açık tasnif usulüyle ve sandığa oy atma şeklinde yapılır.

 

Mütevelli Heyet

Madde 11: Mütevelli Heyet’i oluşturanlar şunlardır:

* Genel Kurul’un kendi içinden seçeceği 21 (yirmi bir) asil, 7 (yedi) yedek üye,

* Vakfa hizmet ve katkıları nedeniyle Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’un onayıyla kabul edilen gerçek ya da tüzel kişilik temsilcileri. Bu üyelerin toplam sayısı seçilmiş üyelerin 1/3’ünden fazla olamaz ve Yönetim Kurulu’na seçilemez.

Mütevelli Heyetin Görev ve Yetkileri

Madde 12:

* 7 (yedi) asil, 7 (yedi) yedek üyeden oluşacak Yönetim Kurulu’nu seçmek,

* Yönetim Kurulu’nca her yılın sonunda düzenlenen çalışma raporu ile bilanço, gelir ve gider hesaplarını incelemek, onaylamak ve ibra etmek,

* Vakıf çalışmalarını yönlendirici ilke kararları almak,

* Vakfın amacını gerçekleştirmek için gerekli çalışma çabalarını programa alıp yürütülmesini Yönetim Kurulu’ndan istemek, denetlemek.

Mütevelli Heyetin Görev Süresi

Madde 13: Mütevelli Heyet üyelerinin üst üste çalışma süresi en fazla 3 (üç) dönemdir. Bu süreyi dolduran üyeler yeniden seçilmek için Genel Kurul’da aday olabilirler.

Mütevelli Heyet’in dönem içinde 7 (yedi) üyesinin ölüm, istifa veya başka nedenlerle görevlerinin son bulması halinde, Mütevelli Heyet’in çağrısı ile Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılarak yerlerine yeni üye seçimi yapılır.

 

Mütevelli Heyet’in Çalışma Düzeni

Madde 14: Mütevelli Heyet, Genel Kurul’dan en fazla bir hafta sonra ilk toplantısını yapar. Bu toplantıya en yaşlı üye başkanlık eder. İlk toplantıda iki yıllık görev süresi için bir başkan, bir başkan vekili ve bir yazman üye seçilir. Seçimler gizli oy, açık tasnif usulüyle yapılır. Çoğunluğun onaylaması halinde açık oylama şeklinde de yapılabilir.

Mütevelli Heyet düzenli olarak 3 (üç) ayda bir toplanır. Başkan, heyeti her zaman toplantıya çağırabilir. Bunun dışında, Heyet üyelerinin en az üçte birinin isteği ya da Denetleme Kurulu’nun yazılı başvurusu üzerine Mütevelli Heyet en geç 15 (on beş) gün içinde olağanüstü toplanır. Olağanüstü Toplantı gündemi ve tarihi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce Mütevelli Heyet üyelerine duyurulur. Üstüste üç toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyeler Heyet üyeliğinden çekilmiş sayılır.

Mütevelli Heyet Başkanı alınan kararları üyelere okur, onaylanan kararlar Karar Defteri’ne işlenir. Karar Defteri başkan, başkan vekili ve bir yazman üye tarafından imzalanır. Mütevelli Heyet, salt çoğunluk ile toplanır. Karar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu

Madde 15: Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyet tarafından yapılacak ilk toplantıda Mütevelli Heyeti üyeleri arasından (başkan, başkan vekili ve yazman üyeler hariç) 7 (yedi) asil ve 7 (yedi) yedek üye olarak seçilir. Seçimler gizli oy, açık tasnif usulüyle yapılır. Yönetim Kurulunun görev süresi 2 (iki) yıldır.

Yönetim Kurulu üyeleri, seçildikten sonra en fazla bir hafta içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanır ve kendi içinde görev dağılımı yapar. Yönetim Kurulu, bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Yazman Üye, bir Sayman Üye ve üç üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Temsil

Madde 16: Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı temsil eder. Başkan’ın bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kurulu toplantılarına Başkan Yardımcısı başkanlık eder. Yönetim Kurulu, Başkan ve uygun göreceğe sayıda Yönetim Kurulu üyesine Vakıf adına tasarrufta bulunma yetkisi verebilir.

 

Toplantı ve Kararlar

Madde 17: Vakıf Yönetim Kurulu en az ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer üyeler gerektiğinde Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırabilir. Toplantılara, Yönetim Kurulunca kabul edilen bir özrü olmaksızın üst üste dört defa katılmayan üyeler Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır ve yerlerine yedek üye alınır.

Yönetim Kurulu kararları salt çoğunlukla alınır. Kararlar noter onaylı Yönetim Kurulu Karar Defteri’ne geçirilir ve toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanır.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 18: Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

* Vakfın amacının gerçekleşmesi için yararlı olan her türlü önlemi almak,

* Vakıf çalışmalarının gerektirdiği harcamaları yapmak ve ödeme usullerini saptamak,

* Her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile paraları, nakdi değeri olan hakları, hisse ve alacak senetlerini ve benzeri kıymetli evrakı ve intifa, sükna veya mülkiyetin gayri ayni hakları bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını hibe, vasiyet veya ölüme bağlı diğer tasarruf yoluyla yahut satın alma veya kiralama suretiyle temellük veya tasarruf etmek ve bu suretle iktisap olunan emvalin vakıf mülkiyetine geçirilmesi için gerekli ferağları kabul etmek ve sair her türlü özel veya resmi işleri yapmak,

* Vakfın amacının gerçekleştirilmesi için vakıf mal varlığının nasıl ve ne zaman ve ne ölçüde kullanılacağı hakkında karar almak ve bu nedenle vakfın mallarından tasarruf etmek suretiyle ilgili mevzuat gelirlerini tahsile ve sarfa yetkili bulunmak ve gayrimenkuller için tapu dairelerinde gerekli takrirleri vermek,

* Vakfa üye olmak isteyenlerin taleplerini incelemek ve kabul etmek,

* İstifa, ölüm gibi nedenlerle Vakıf’tan ayrılan üyelerin düşüm işlemlerini yapmak,

* Vakıf amaç ve ilkelerine aykırı eylemde bulunan üyelerin üyeliklerinin düşürülmesi için Genel Kurul’a teklifte bulunmak,

* Vakıf işlerinde çalıştırılacak personelin atama, görev, yetkilerini ve sorumluluklarını, verilecek ücretleri saptamak, gerekli görülen hallerde bunların vakıfla ilişkisini kesmek (Bu personelin görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak bir yazılı talimatla belirlenir.),

* Vakfın bütçe ve bilançoları ile gelir gider cetvelini ve faaliyet raporlarını hazırlamak,

* Usulüne göre karar, muhasebe, demirbaş eşya, gayrimenkul eşya defterini tutmak,

* Vakıf senedinde yapılacak değişikliklerin hazırlığını yapıp Genel Kurul’a sunmak,

* Genel Kurul’un aldığı kararları yerine getirmek,

* Vakfın kuracağı tesisler için gerekli mevzuatı hazırlamak, yürürlüğe koymak ve hükümleri yürütmek.

Vekil Tayin Etme

Madde 19 – Yönetim Kurulu, gerektiğinde vakfa ait bir veya birçok işin görülmesi ve vakfa yapılacak koşullu veya koşulsuz bağışların kabulü için, kendi üyelerinden veya dışarıdan birini veya birkaçını temsilci veya vekil olarak atayabilir.

Denetleme Kurulu

Madde 20: Denetleme Kurulu, Genel Kurul adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından 2 (iki) yıl süreyle seçilecek 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu, Genel Kurul’u takip eden en geç bir ay içinde toplanır, bir başkan, iki üye seçer ve çalışma esaslarını belirler.

Denetleme Kurulu, vakfın tüm evrak, defter, hesap ve belgelerini inceler, denetler ve aklanmak üzere Genel Kurul’a sunar.

 

Vakıf Genel Müdürlüğü

Madde 21: (mülga)

 

Vakıf Gelirlerinin Tahsis ve Sarf Edileceği Yerler

Madde 22: Vakıf yönetimince yıl içinde elde edilen gelirler, idame masrafları, ihtiyatlar, vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlar ve vakıf amaçlarına uygun faaliyetlere ayrılacak ve vakfın yıllık gelirlerinin 1/3’ü idari masraflara, 2/3’ü ise vakıf amaçlarına harcanacaktır.

Vakıfça kurulacak eğitim tesislerinden en az yüzde on kapasite, yetenekli ancak, maddi imkandan yoksun öğrencilere tahsis edilecektir.  

 

Vakıfta Yürütülecek Hizmetlerin Karşılığı

Madde 23: Vakfın Genel Kurul, Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’na seçilenlerin yürüteceği hizmetlerde gönüllülük esastır. Ancak, vakıf için yapacakları seyahat ve masraflar belgelendirmek suretiyle vakıf bütçesinden karşılanacaktır.

 

Hesap Dönemi

Madde 24 – Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır.

 

Madde 25 – Bankalarda hesap açmada ve kapamada, para çekmede, Yönetim Kurulu’nca görevlendirilecek iki kişinin imzası bulunur.

 

Vakıf Senedinde Yapılacak Değişiklik

Madde 26: Vakfı senedi ihtiyaca göre değiştirilebilir. Bunun için Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul kararı şarttır. Ayrıca, Genel Kurul üyelerinin en az 1/5’inin teklifi halinde ve 2/3’ünün kararı ile senette değişiklik yapılabilir.

 

 

 

Vakfın Sona Ermesi

Madde 27: Vakfın herhangi bir nedenle feshinin gerektiği durumda, feshe Yönetim Kurulu’nun teklifi ile Genel Kurul karar verir. Fesih halinde, vakfa ait mallar aynı amaca yönelik diğer bir vakfa veya bir resmi kuruma devredilir.

 

Vakfın Kurucuları
Madde 28: Vakfın kurucuları aşağıda gösterilmiştir:

1.Kaya YABANSU
2.Mehmet Zeki ÇOLAKOĞLU
3.Enver KARAÇAM
4.Asım KARA
5.Nevzat ÜNLÜ
6.Mustafa Avni ÖZERKAN
7.Mehmet ÇEBİ
8.Sevinç KARAKUŞ
9.Aziz DEMİR
10.Jale YABANSU
11.Nalan AKI
12.Fevzi ENGİN
13.Aydın KASAPOĞLU
14.Zeki ARSLAN
15.Hasan KAHRAMAN
16.Ayşe Ferda OCAKÇI
17.Emine ERCAN

 1. Pir Orhan KÖROĞLU
  19.Çetin ALPDÜNDAR
  20. Ahmet ÖZTÜRK
  21. Selim ÖZTÜRK
  22. Ali Hızır AR
  23. Vedat DİDARİ

 

Geçici Madde 1: (mülga)

 

Geçici Madde 2: (mülga)